< กลับหน้าหลัก

เกี่ยวกับ SI School

นวัตกรรมทางสังคม (Social innovation) คือแนวคิดและวิธีการใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งปัญหาที่มีอยู่แล้วแต่ยังแก้ไขไม่ได้ด้วยวิธีการทั่วไป และปัญหาใหม่ที่เพิ่งปรากฏขึ้น ในปัจจุบัน คนไทยมีความสนใจในการพัฒนานวัตกรรมทางสังคม เพื่อแก้ปัญหาตั้งแต่ในระดับชุมชนของตน ไปจนถึงระดับประเทศ โดยผู้ที่สนใจมีบทบาทและพื้นฐานที่หลากหลายกว้างขวางมาก ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษา คนในชุมชน บุคลากรในสถาบันการศึกษา ระบบสาธารณสุข บริษัทเอกชน หน่วยงานของรัฐ และองค์กรสาธารณประโยชน์ เป็นต้น

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ร่วมกับสถาบัน ChangeFusion ได้พัฒนาหลักสูตรออนไลน์เรื่องนวัตกรรมทางสังคม เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ผู้สนใจการสร้างนวัตกรรมทางสังคมในระดับเริ่มต้น โดยผู้สนใจสามารถสมัครเรียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ใช้เวลาเรียนประมาณ 6 ชั่วโมงด้วยการดูวิดีโอ ทำ Quizz และแบบทดสอบ เมื่อเรียนจบจะได้รับประกาศนียบัตรวิชา SI 101: นวัตกรรมทางสังคม ผ่านระบบอัตโนมัติทันที

รายละเอียดบทเรียน

Module 1

รู้จักนวัตกรรมเพื่อสังคม

ทำความรู้จักกับนวัตกรรมเพื่อสังคม โดยร่วมเข้าใจนิยามที่เป็นที่ยอมรับและตัวอย่างของนวัตกรรมเพื่อสังคมจากทั่วทุกมุมโลก

ให้ความรู้โดย: คุณสุนิตย์ เชรษฐา กรรมการผู้จัดการ สถาบัน ChangeFusion ผู้มีประสบการณ์อยู่ในแวดวงกิจการเพื่อสังคมมาเป็นเวลายาวนาน

Module 2

นวัตกรรมท้องถิ่น

เข้าใจความหมายของนวัตกรรมท้องถิ่นพร้อมรับชมตัวอย่างต่างๆจากทั่วประเทศ

ให้ความรู้โดย: คุณปรีชา บุญส่งศรี ผู้ออกแบบเครื่องเจาะดินนิวบอร์น, คุณกฤษณะ สิทธิหาญ ผู้คิดค้นเครื่องตัดหญ้าโซลาร์เซลล์ 2 รุ่น, คุณสุรเดช ภูมิชัย ผู้คิดค้นเครื่องบดผสมปุ๋ยหมัก และ คุณสายธาร ม่องโพธิ์เงิน ผู้ออกแบบระบบเรือรดน้ำอัตโนมัติ

Module 3

เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้ (เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสังคม)

ทำความรู้จักกับตัวอย่างของเทคโนโลยีที่ช่วยแก้ปัญหาทางสังคม เช่น Chatbot รวมถึงศักยภาพต่างๆ ที่เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้ผ่านข้อจำกัดของวิธิการแบบดั้งเดิม

ให้ความรู้โดย: คุณชิตพงษ์ กิตตินราดร ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีจากสถาบัน ChangeFusion ที่มีประสบการณ์พัฒนาเทคโนโลยีมาเป็นเวลายาวนาน

Module 4

การพัฒนาอาชีพให้ผู้ต้องขังและอดีตผู้ต้องขัง

ร่วมรู้จัก 5 ตัวอย่างกิจการที่ประสบผลสำเร็จในการจ้างงานผู้พ้นโทษและผู้ต้องขังที่เป็นส่วนสำคัญในการลดอัตราการกระทำผิดซ้ำของผู้พ้นโทษ รวมถึงปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ผู้พ้นโทษลดการกระทำผิดซ้ำ

ให้ความรู้โดย: คุณดวงทิพย์ ไกรสิริเดช จากสถาบัน ChangeFusion ผู้ร่วมทำวิจัยกับสถาบันเพื่อการยุติธรรมในเรื่องกรณีศึกษา การลดอัตราการกระทำผิดซ้ำของผู้ต้องขังในประเทศไทย

Module 5

การแก้ปัญหาความยากจนและการสร้างรายได้ ภาค 1 - Fisher Folk

เข้าใจวิธีการใช้นวัตกรรมเพื่อสังคมในการแก้ปัญหาความยากจน จากตัวอย่างของ Fisher Folk ซึ่งเป็นธุรกิจด้านสังคมที่ใช้นวัตกรรมในการฟื้นฟูธรรมชาติผ่านการจับปลาอย่างยั่งยืน รวมถึงการแก้ไขปัญหาช่องว่างทางราคา

ให้ความรู้โดย: คุณเสาวลักษณ์ ปทุมทอง ผู้จัดการร้าน Fisher Folk

Module 6

การแก้ปัญหาความยากจนและการสร้างรายได้ ภาค 2 - Local Alike

เข้าใจวิธีการใช้นวัตกรรมเพื่อสังคมในการแก้ปัญหาความยากจน จากตัวอย่างของ Local Alike ซึ่งเป็นธุรกิจด้านสังคมเพื่อการท่องเที่ยวชุมชน ที่แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ โดยการเพิ่มศักยภาพชุมชน พร้อมใช้โอกาสทางการท่องเที่ยวให้เป็นประโยชน์

ให้ความรู้โดย: คุณสมศักดิ์ บุญคำ ผู้ก่อตั้ง Local Alike

Module 7

การแก้ปัญหาความยากจนและการสร้างรายได้ ภาค 3 - Ricult

เข้าใจวิธีการใช้นวัตกรรมเพื่อสังคมในการแก้ปัญหาความยากจนของเกษตรกรไทย จากตัวอย่างของRicult ซึ่งเป็น platform ในการสนับสนุนด้านข้อมูลและบริการที่เป็นประโยชน์ให้กับเกษตรกร

ให้ความรู้โดย: คุณอุกฤษ อุณหเลขกะ ผู้ร่วมก่อตั้ง Ricult

Module 8

ผู้พิการและผู้สูงอายุ

ร่วมรู้จักกิจการเพื่อสังคมที่ช่วยแก้ปัญหาเยาชนชาวเขาที่ขาดโอกาสทางการศึกษา และผู้สูงอายุที่ต้องการรับการดูแล จากตัวอย่างของ Buddy Homecare ที่สนับสนุนการอบรมเยาวชนชาวเขาเพื่อเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ

ให้ความรู้โดย: คุณเจนวิทย์ วิโสจสงคราม เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรและระดมทรัพยากร Buddy Homecare

Module 9

การวัดผลกระทบทางสังคม

เข้าใจความสำคัญและขั้นตอนของการวัดผลกระทบทางสังคม รวมถึงตัวอย่างการใช้เครื่องมือในการวัดผล

ให้ความรู้โดย: คุณโฮดี้ เหลิ่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดผลกระทบทางสังคมจากสถาบัน ChangeFusion

Module 10.1

ระยะต่างๆ ของนวัตกรรมทางสังคม

เข้าใจรายละเอียดของ 6 ระยะของนวัตกรรมทางสังคมซึ่ง ได้แก่ การเตรียมพร้อม, การวางแผน, การทดลอง,การสร้างความยั่งยืน, การขยายผล, และ การสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ

ให้ความรู้โดย: คุณสุนิตย์ เชรษฐา กรรมการผู้จัดการ สถาบัน ChangeFusion ผู้มีประสบการณ์อยู่ในแวดวงกิจการเพื่อสังคมมาเป็นเวลายาวนาน

Module 10.2

ขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรมทางสังคม

เข้าใจรายละเอียดของ 5 ขั้นตอนในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม ซึ่งได้แก่ การทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและหาแรงบันดาลใจ, การเข้าใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, การสร้างสรรค์นวัตกรรม, การสร้างความเปลี่ยนแปลง และการสร้างความยั่งยืน

ให้ความรู้โดย: คุณสุนิตย์ เชรษฐา กรรมการผู้จัดการ สถาบัน ChangeFusion ผู้มีประสบการณ์อยู่ในแวดวงกิจการเพื่อสังคมมาเป็นเวลายาวนาน